• e-Acenteler
  • KURUMSAL
  • BİREYSEL
  • TREN

Sık Sorulan Sorular

Bireysel emeklilik sistemi; bireylerin gelir elde ettikleri dönemde düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, yatırıma yönlendirilen tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmuş bir özel emeklilik sistemidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımı zorunlu olmayan bir özel emeklilik sistemidir
18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes sisteme katılabilir.
Bireysel Emeklilik Sistemi faaliyetleri, bu konuda ruhsat almış olan özel emeklilik şirketleri tarafından yürütülmektedir. Devlet önemli bir düzenleme ve denetleme görevi üstlenmiştir. Aynı zaman da yeni BES siteminde Devlet %25 devlet katkısı avantajı sağlamaktadır.
Bireysel Emeklilik Sistemine katılan herkesin birikimleri kendi adlarına düzenlenmiş emeklilik hesaplarında izleyebilmektedir.
Bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemine alternatif değil, tamamlayıcı niteliktedir. Sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik sistemlerine yapılan ödemeler birbirinden bağımsızdır ve sistemler arası aktarım yapılamamaktadır.
Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları, emekliliğe yönelik birikimleri ve taahhütleri, Bireysel Emeklilik Sistemine aktarabileceklerdir.
Bu sistem, diğer sosyal güvenlik kurumlarında var olan sağlık hizmetlerini sunmamaktadır.
İşleyişin üç aşaması vardır:
1. Aşama: Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve katkıların toplanması;
2. Aşama: Katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi;
3.Aşama: Emeklilik
Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip altmış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir.
Bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde aylık brüt asgari ücretin yüzde yetmiş beşini aşmamak üzere giriş aidatı alınabilir.
Bireysel emeklilik hesabına yapılan katkı payları üzerinden azami yüzde iki oranında yönetim gideri kesintisi alınabilir.
Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle günlük azami yüz binde altı virgül yirmi beş oranında fon işletim gideri kesintisi alınabilir.
Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır.
Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.
Emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, katkı paylarının ödenmesine ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesine, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, yapılacak kesintilere, katılımcının sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katılımcı veya lehtarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları düzenleyen sözleşmedir. Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi ise kendi içinde, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.
Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.
Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesi: Grup emeklilik planına bağlı olarak şirket ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer aldığı ve katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir.
Katılımcının, aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla bireysel emeklilik hesabı bulunabilir.
Hesap birleştirme yapılamamaktadır. Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.
Emeklilik şirketi tarafından T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslara göre 8 haneli olan numara "katılımcı hesap numarası" olarak alınır.
Bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırmak için katılımcının kendisinin başvurması gerekmekte olup kişi nam ve hesabına katkı paylarını ödeyebilirsiniz.
Bu sistem bir tasarruf ve yatırım sistemi olduğundan, ne kadar uzun süreli sözleşme yapılırsa, birikimleri o kadar çok değerlenir, 46 yaşına kadar beklemesi gerekmez. 10 yıl ( 120 ay ) ödeme zorunluluğu olmayıp 10 yıl sistemde kalmış olmak ve 56 yaşını tamamlamış olmak emeklilik hakkı kazanmak için yeterlidir.
Katılımcının vefat/maluliyet halinde birikimleri, varsa sözleşmede belirtilen lehtara, katılımcı tarafından lehtar tayin edilmemişse kanuni mirasçılarına ödenecektir.
Bireysel emeklilik sözleşmesinin başka bir kişiye devredilemez.
Ayrılabilir. Emeklilik hakkı kazanmadan ayrılmalarda uygulanan stopaj oranları emeklilik hakkı kazanarak yapılan ayrılmalardan daha yüksektir.
Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen kişi ya da kişilerdir. Lehtar tayin edilmemişse katılımcının vefatı halinde hak sahibi, kanuni mirasçılardır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehtarı değiştirebilir veya lehtar tayin etme işlemini iptal edebilir.
Katılımcı, emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en az 1 yıl kalması gerekir.
Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluşu ile yapılan sözleşmeler Grup Emeklilik Sözleşmesi olarak adlandırılır.
Grup emeklilik planlarında düşük olacak işletim masraflarından dolayı, daha düşük kesinti uygulanması mümkün olabilecektir.
İşveren Grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki katılımcılar adına kuruluş/işveren katkı payı ödeyecektir. Grup emeklilik sözleşmeleri de başka bir emeklilik şirketine aktarılabilecektir.
Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için azami 7 yıl olmak üzere işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir.

 

 

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi
(Yıl)

   1*

100

 

 

 

 

 

 

2

0

100

 

 

 

 

 

3

0

0

100

 

 

 

 

4

0

0

75

100

 

 

 

5

0

0

60

80

100

 

 

6

0

0

60

70

80

100

 

7

0

0

50

60

70

80

100

(*) Hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz.
Emeklilik şirketleri sundukları her bir plan için referans katkı payını belirleyebilir, katılımcı bu tutardan az olmamak şartıyla dilediği katkı payı tutarını ödeyebilecektir.
Şirketimiz, planlarında sadece TL olarak katkı payı ödemesi uygulamaktadır.
Katkı payınızı (referans katkı payının altında olmamak kaydıyla) istediğiniz zaman artırıp azaltabilirsiniz.
Referans katkı payı planlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Mevzuat kapsamında tanımlı bir asgari katkı payı uygulaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, dahil olunan plan kapsamında belirli bir tutarda katkı payı ödemesi öngörülebilir.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.
Ödemeye ara verme süresinin bir yılı aşması durumunda katılımcının birikimden EGM ara verme kesintisi yapılır. Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikimden ara verilen her tam ay için iki Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi yapılır.
Katılımcı, sisteme ilk girişte TOPLU ÖDEME, dilediği her zaman ARA ÖDEME bireysel emeklilik hesabına yapabilir.
İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri ile İşverenler ve dernek, vakıf gibi kuruluşlar emeklilik sözleşmesine taraf olarak çalışanları ya da üyeleri adına katkı payının tamamını ya da bir kısmını ödeyebilirler.
Emeklilik yatırım fonu, katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığıdır.
Fonun tüzel kişiliği yoktur ve fonun mal varlığı, Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen amaçlar dışında, hiç bir amaçla kullanılamaz.
Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.
Emeklilik şirketleri, katılımcıların değişik risk profillerinden kaynaklanan değişik beklentilerini karşılayacak şekilde farklı risk ve getiri özelliklerine sahip en az 3 emeklilik fonu kurmak zorundadır.
Katılımcılara daha fazla alternatif sunmak için 3'ten fazla sayıda emeklilik fonu kurulması da mümkündür.
Katılımcıların ödeyecekleri katkı payları emeklilik şirketlerinin kurmuş oldukları fonlarda değerlendirilecektir. Fon portföyüne alınabilecek para ve sermaye piyasası araçları şunlardır;
• Katılım Bankalarında Açılan Katılma Hesapları
• Hisse senetleri
• Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
• Yatırım fonu katılma belgeleri
• Kira sertifikası ( TL ve Döviz)
• Altın Fonu
Emeklilik planı kapsamında, katılımcılar planda yer alan emeklilik yatırım fonlarından tercih ettikleri fonlara diledikleri miktar ve oranda yatırım yapabilirler.
Emeklilik şirketi dahilinde, kurulan fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla atanmış ve en az 3 kişiden oluşan bir kuruldur.
Kurul, fon faaliyetlerinin yönetim stratejilerine, mevzuata, fon içtüzüğüne göre yürütülmesini, fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasını ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanmasını sağlayarak iç kontrol sistemini oluşturur.
Emeklilik fonlarının kazançları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödemesinden muaftır. Bu sayede, katılımcılar diğer fonlara göre daha fazla gelir elde edeceklerdir.
Türkiye'de Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, fon adına Takasbank nezdinde elektronik ortamda saklanmaktadır.
Gün sonu itibariyle, her bir fonun birim pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Sistem getiri garantisi öngörmemektedir.
Katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir.
Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir.
Fon paylarının emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış katılımcı, kişi ya da gruplara tahsis edildiği fonlara Grup Emeklilik Yatırım Fonu denir.
Katılımcılar ödedikleri katkı payları, sahip oldukları fonlar, fon getirileri ve birikimleri ile ilgili bilgilere emeklilik şirketlerinin oluşturdukları internet (WEB portalı), sesli yanıt sistemi ve müşteri hizmetleri birimlerinden istedikleri zaman ulaşabileceklerdir. Ayrıca, hesap dönemleri sonunda "yıllık hesap bildirim cetveli" katılımcıya gönderilecektir.
Emeklilik şirketleri fonlar hakkında günlük, üç aylık ve yıllık rapor düzenlemek zorundadırlar.
Emeklilik yatırım fonlarından belirlediğiniz oranlarda alıp, risk-getiri seviyesi farklılık gösteren bir emeklilik planına sahip olabilirsiniz. Piyasaların durumuna göre bu dağılımı değiştirebilirsiniz.
Aldığınız fonların her biri profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir.
Bireysel Emeklilik sistemi ayrıca diğer araçlarda olmayan devlet katkısı avantajı da sağlamaktadır.
Katılımcı, sahip olduğu fon adedi ile fonların günlük birim fiyatını çarparak birikimlerinin ne kadar olduğunu takip edebilir.
Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.
10 yıl sistemde kalma süresini tamamladıktan sonra, 56 yaşına kadar sistemde kalıp, sisteme herhangi bir ödeme yapmadan emeklilik hakkı kazanılabilir.
Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.
Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine ilişkin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır.
Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için her durumda aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az üç yıl kalması gerekir.
1. Toplu para
2. Programlı geri ödeme
3. Yıllık gelir sigortası
Yaptırarak alma hakkı bulunmaktadır.
Katılımcı toplu para, programlı ödeme ve yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini tercih edebilir.
Emeklilik geliriniz; ödediğiniz katkı paylarının miktarına, tasarruf ettiğiniz süreye, sahip olduğunuz emeklilik fonlarının bu süre içindeki performansları ile seçtiğiniz plan ve fon dağılımına bağlıdır. Bu nedenle yatıracağınız katkı payı ne kadar yüksek olursa, emeklilik birikiminiz ve geliriniz o kadar yüksek olur.
Bireysel emeklilik sözleşmesi aile üyeleriniz veya başka bir kişiye devredilemez. Lehtar olarak ailenizden dilediğiniz kişi veya kişileri gösterebilirsiniz.
Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcılara sunulan emeklilik planlarının tanıtımını, pazarlanmasını, satışını ve konu ile ilgili diğer hizmetleri sunmak üzere, bir sözleşmeye dayanarak daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.
Fon faaliyetlerinin verimliliği, etkinliği, doğru ve güvenilir kayıtlama yapılması fon iç kontrol sistemi tarafından sağlanacaktır. Ayrıca fonların, portföy yöneticilerinin ve Takasbank'ın faaliyetleri de en az yılda bir kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenecektir. Fonların hesap ve işlemleri de üçer aylık ve yıllık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabidir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
Emeklilik Gözetim Merkezi,
Aktüeryal denetim,
Bağımsız dış denetim ve
Şirket iç denetim unsurları tarafından denetim ve gözetim altında olacaklardır.
Katılımcılar, emeklilik sözleşmesinin uygulanması hakkında her türlü talep ve şikayetlerini elektronik posta, mektup, faks ya da telefon gibi yöntemlerle öncelikle emeklilik şirketlerine iletebilirler.
Vergi avantajı uygulaması kaldırılmış olup 01.01.2013 tarihinden itibaren Devlet Katkısı uygulamasına geçilmiştir.
Çalışanlar adına işverenler bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları, bordroyla ilişkilendirilmeksizin, vergi matrahının tespitinde gider olarak indirilebilir.
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananların, tüm birikimlerin getirisi üzerinden %5 stopaj kesintisi yapılır.
Tek primli yıllık gelir sigortası kapsamında yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisnadır.
* 10 yıl ve daha fazla süreyle sistemde kalan ve 56 yaşını doldurmadan ayrılan katılımcıların tüm birikimlerin getirisi üzerinden %10 tutarında gelir vergisi stopajı yapılacaktır,
* 10 yıldan az süreyle sistemde kalan katılımcıların tüm birikimlerin getirisi üzerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır.
Katılımcı ölüm ya da iş göremezlik gibi nedenlerle sistemden zorunlu olarak ayrılırsa, kendisine ya da hak sahiplerine ödenecek birikimlerde aynen emekliliğe hak kazanma halinde olduğu gibi vergilendirme yapılır. Tüm birikimlerin getirisi üzerinden %5 oranında gelir vergisi stopajı uygulanır.
Vergi kesintisinden (tüm birikimlerin getirisi üzerinden %5 stopaj kesintisi)sonra emeklilik birikimleriyle, emekli maaşı bağlanmak üzere gelir sigortası yaptırılabilir. Yıllık gelir sigortası kapsamında yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisnadır.
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir.
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olsa da, olmasa da sisteme dahil olabilecektir.
Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumundaki haklar devam edecektir.
Bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkması söz konusu değildir.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank'ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır.4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca "Fon mal varlıkları rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez."
Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde vefat teminatı bulunmamaktadır.
Hayır. Çünkü bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir.
Bireysel emeklilik sisteminde, yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği fonlarda değerlendirilmektedir. Bu fonlar türlerine göre; hisse senedi, katılma hesabı, kira sertifikası vb. kıymetler içermektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları katılımcıların birikimlerini belirlemektedir.
Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Katılımcı, kendisine sunulan teklifi kabul etmesi durumunda, giriş bilgi formu ve teklif formunu doldurup imzalar. Şirket imzalı formların birer örneği ile tanıtım kılavuzunu katılımcıya verir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, teklif formu ve giriş bilgi formu sponsor kuruluş tarafından doldurularak imzalanmaktadır.
Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenen form.
Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesintilere, katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine ilişkin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu
Tanıtım kılavuzu: Bireysel emeklilik sistemine, şirkete, emeklilik planına, plan kapsamındaki fonlara ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin bilgileri içeren kitapçıktır.
Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde katılımcı veya sponsor kuruluşa gönderilir.
Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.
Giriş aidatı tutarı, teklif formunun imzalandığı ve onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde yetmiş beşini aşmayacak şekilde emeklilik şirketleri tarafından belirlenmektedir.
Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin;
a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde yetmiş beşini,
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,
c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıldan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini aşamaz.
Katılımcının sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket, varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indirebilir. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi veya birikimlerini başka bir şirkete aktarmak istemesi halinde ödenen giriş aidatının katılımcıya iadesi söz konusu değildir.
Referans katkı payı tutarı belirli sınırlamalar dahilinde emeklilik şirketi tarafından belirlenir.
Ödenen katkı payları, şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilmektedir.
Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.
Şirket, bir blokaj süresi tanımlayarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulunu koyabilmektedir. Bu koşulun olması durumunda, ödenen katkı payı, ilgili blokaj süresi sonunda yatırıma yönlendirilmektedir. Şirketlerin blokaj süreleri, bankalarla yapmış oldukları sözleşmelere göre farklılık gösterebilmektedir.
Evet. Katkı payını katılımcı adına katılımcı dışında birisi de ödeyebilmektedir.
Katkı payları sözleşmelerde belirtilen ödeme araçları ile yapılabilmektedir. Havale, banka şubesine verilen hesaptan otomatik ödeme talimatı, kredi kartı gibi araçlar sıklıkla kullanılmaktadır.
Evet. Ancak, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekliliğe hak kazabilirsiniz.
Bireysel emeklilik aracılarının giriş aidatı ve katkı payı tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır.
Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının ödeme tarihinde ödenmesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
Katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde de birikimler; katılımcının seçmiş olduğu emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam eder.
Doğrudan emeklilik şirketlerine başvuruda bulunulabileceği gibi, emeklilik şirketlerinin ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışına aracılık etmekte olan bireysel emeklilik aracılarıyla temasa geçilebilir. (Bank Asya Şubeleri)
Emeklilik planıyla ilgili bilgilere şirketlerin Internet sitelerinden ve müşteri hizmetlerinden ulaşılabilmektedir.
Plan tercihi yapılırken plan dahilindeki referans katkı payı tutarı, giriş aidatı tutarı ve ödeme şekli, uygulanan yönetim gideri kesintisi, plan kapsamında sunulan veya tercih edilen fonların performansları ve fon işletim gideri kesintileri değerlendirerek seçebilirsiniz.
Bireysel emeklilik sözleşmesinde sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır.
Katılımcı, mevcut şirketindeki emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir.
Başka bir emeklilik şirketine aktarım durumunda, aktarım yapılacak şirkete giriş aidatı ödenmesi gerekmemektedir.
Hayır. Blokaj süresi dolmayan katkı payı ödemeleri ile ilgili provizyonlar iptal edilecektir.
Şirket, giriş aidatı borcunu tahsil edene kadar aktarım talebini yerine getirmeyebilir.
Bireysel emeklilik sözleşmesi ve hesaptaki birikimleri başka birine devredilmez.
Birikimlerde kısmi aktarım söz konusu değildir, aktarım ancak birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılabilir.
Sistemden ayrılmak için sözleşmenin bulunduğu şirkete başvurmak gerekmektedir.
Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Haczedilemeyecek tutar, katılımcının tüm hesaplarındaki toplam birikimi üzerinden hesaplanacaktır.
İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olacağı için emeklilik şirketleri grup emeklilik sözleşmeleri için daha düşük masraf kesintileri belirleyebilmektedir.
Grup emeklilik sözleşmeleri işyerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır. Bu sistemle şirketlerin istedikleri kalite, verim ve başarıdaki çalışanları bünyelerine katabilmeleri çok daha kolaylaşacaktır. Ayrıca işveren, çalışanları adına ödemiş olduğu katkı tutarlarını belirli sınırlamalar dahilinde vergi matrahının tespitinde gider yazabilir.
Bir işyerinde, dernekte, vakıfta, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşunda veya sair kuruluşlarda çalışan veya üye olanlara grup emeklilik sözleşmesi düzenlenebilir.
Çalışanları veya üyeleri adına emeklilik şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.
Evet, grup emeklilik sözleşmelerinde (işveren grup emeklilik sözleşmesi ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi), oluşturulacak grubun bir tüzel kişilikle ilişkilendirilmesi ve bu tüzel kişilikle bağlantılı bir grup kurucusunun bulunması gereklidir.
Hayır, çalışanı adına işveren (“sponsor kuruluş”) tarafından yapılan ödemeler “işveren grup emeklilik sözleşmesine” göre açılan hesapta, çalışan tarafından yapılan ödemeler ise “gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine” göre açılan hesapta olmak üzere iki ayrı sözleşmeye göre iki ayrı hesapta takip edilir.
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, sponsor kuruluşun, ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi halinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilecektir.
Sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.
İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı dikkate alınarak haciz uygulanır. Bir hak kazanma süresi koşulu bulunmuyorsa haczin geldiği andaki birikimler dikkate alınır.
Katılımcı, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesaptaki birikimin varsa hak kazandığı bölümünü bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarabilir veya yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı alarak sistemden ayrılabilir.
Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra; Katılımcının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesapta kalabilir.
Katılımcının talep etmesi halinde birikimleri, yazılı talebi doğrultusunda bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır veya yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.
İşveren, isterse bu hesaba katkı payı ödemeye devam edebilir.
Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,  
Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli iş göremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
Sponsor kuruluşun işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi, Katılımcının vefatı halinde, hak kazanır.
Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla olamaz.

 

 

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi
(Yıl)

   1*

100

 

 

 

 

 

 

2

0

100

 

 

 

 

 

3

0

0

100

 

 

 

 

4

0

0

75

100

 

 

 

5

0

0

60

80

100

 

 

6

0

0

60

70

80

100

 

7

0

0

50

60

70

80

100

(*) Hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz.

Sistemde herhangi bir getiri garantisi verilmemektedir.
Bireysel emeklilik sisteminin şeffaf yapısı nedeniyle katılımcılar Emeklilik şirketlerine ve Takasbank’a günlük olarak ulaşıp hesapları hakkında bilgi alabilmektedir.
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle, bireysel emeklilik katkı paylarının vergi indirimine tabi olması avantajı kaldırıldı. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payına, bu katkı payı tutarının %25 oranındaki devlet katkısı eklenecektir.
İşverenler, çalışanları için ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarını, aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde doğrudan gider yazarak, Kurumlar Vergisi matrahından indirebillirler.
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle, bireysel emeklilik katkı paylarının vergi indirimine tabi olması avantajı kaldırılmıştır.
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle, bireysel emeklilik katkı paylarının vergi indirimine tabi olması avantajı kaldırılmıştır. Devlet katkısı uygulaması ile katılımcı adına ödenen katkı payı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlıdır.
Evet. Katılımcı emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanmak için erteleyebilir.
Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,
Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.
Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.
Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.
Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı; İlgili hesaba katkı payı ödeyemez, Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir, Fon dağılımını değiştirebilir, Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir. Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.
Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehtarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan ödemeleri düzenleyen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.
Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan vefat etmesi halinde, birikimleri sözleşmede belirttiği lehtara/lehtarlara, lehtar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.
Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.
10 yıldan önce sistemden ayrılan katılımcının tüm birikim getirisi üzerinden %15, 10 yıl boyunca sistemde kalmakla beraber sistemden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının tüm birikim getirisi üzerinden %10 oranında stopaj kesintisi yapılır.
Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır
Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahipleridir.
Aktif üyelerin bireysel emeklilik sistemine, pasif üyelerin ise yıllık gelir sigortasına aktarılması esastır.
Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tüm mevzuata ulaşmak için lütfen tıklatınız. (http://www.egm.org.tr/?sid=21)
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler.
Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak hesaplanır.
Evet; bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

2013 yılı için alınabilecek maksimum devlet katkısı tutarı, 2.821,5 TL’dir.
2013 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı= 10.962 TL

Bir Katılımcı için Hesaplanacak 2013 Yılı Maksimum Devlet Katkısı Tutarı=10.962 TL*%25= 2.821,5 TL
Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
Hayır, katılımcıların ödedikleri katkı payı tutarını vergi matrahından indirim yapmak sureti ile kullandıkları vergi avantajı uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren devlet katkısı uygulamasına geçilmiştir.
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.
Evet, vergi mükellefi olsun olmasın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödenen herkes belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabilmektedir.
Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır.

Aralık Ayı Devlet Katkısı Hesabı

A Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 450 TL
B Sözleşmesine Ödenen Katkı Payı Tutarı= 150 TL
İlgili Takvim Yılı Kalan Limit (Devlet Katkısı)= 125 TL

A Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125*(450 TL/600 TL) = 93,75TL
B Sözleşmesi Devlet Katkısı Tutarı= 125* (150 TL/600 TL) = 31,25 TL
Devlet katkısından yararlanabilmek için katkı payı ödemesi yaptıktan sonra yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır.
Hayır, katkı payı tahsilatının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
Devlet katkısı hesaplaması şirketler tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarını ve getirisini devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz.
Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 6 ay içinde emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır.
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilmektedir.
Hayır, ilgili süre devlet katkısına esas süre hesabında dikkate alınmaz, sadece bireysel emeklilik sözleşmenizin süresi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Bununla birlikte, emeklilik hakkı kazanırsanız devlet katkısı ve getirisinin tümüne hak kazanırsınız. Örneğin 10 yılını dolduran işveren grup emeklilik sertifikası kapsamındaki birikimlerinizi 1 yılını dolduran bireysel emeklilik sözleşmenize aktardığınızda devlet katkısına hak kazanmaya esas süreniz 1 yıl olarak korunur.
Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz.
Hayır, şirketiniz ya da diğer ilgili kurumlar tarafından ek fayda kapsamında yapılan ödemeler devlet katkısı hesabında dikkate alınmamaktadır.
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
Başka şirketten aktarımla gelen tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınmaz.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır. 2012 yılında, 2012 yılından sonraki dönemlere ilişkin yapılmış katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplanmaz.
Evet, 29 Mayıs 2012 tarihi itibarı ile sistemde bulunan sözleşmesini 29 Haziran 2012 ve 29 Haziran 2014 tarihleri arasında birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar adına 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı hesaplaması yapılmayacaktır.
Evet, 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmamanız durumunda, 2013 yılından önce geçirdiğiniz süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanmanıza esas süreye aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır.

1 Ocak 2013'ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenecek Süre
3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl
6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl
10 yıldan fazla 3 yıl
Birikiminizin başka bir şirkete aktarılması durumunda devlet katkısı hesabınızdaki tutarlar da birikiminizle birlikte yeni şirketinize aktarılacaktır. Henüz hesabınıza intikal etmemiş bir devlet katkısı bulunması halinde, bu tutar eski şirketiniz tarafından hesabınıza ödenmesini müteakip en geç iki iş günü içinde yeni şirketinize gönderilecektir.
Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında, devlet katkısı ve getirilerinin tümüne hak kazanılmaktadır.
1 Ocak 2013'ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre Hak Ediş Oranı
3 yıldan fazla 6 yıla kadar %15
6 yıldan 10 yıla kadar %35
10 yıl ve daha fazla %60
Emekilik, vefat ve maluliyet %100

Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirdiğiniz süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı tarafınıza ödenecektir.
Devlet katkısının hak kazanılan bölümüne ilişkin getirisi üzerinden; tabloda belirtilen oranlar kadar stopaj kesintisi yapılır.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Durumu Hak Kazanılan Devlet Katkısı Getirisi Üzerinden Alınacak Stopaj Oranı
10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar %15
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar %10
Emekilik, vefat ve maluliyet nedeniyle ayrılanlar %5
Hesabınıza henüz intikal etmemiş devlet katkısı tutarı ayrıldığınız sözleşmenizin bulunduğu şirket hesaplarına intikalini takip eden iş günü sonuna kadar tarafınızca bildirilen hesap numarasına ödenir.
Bu durumda, katılımcı devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Bu tutar, katılımcı tarafından belirlenen lehdar ya da lehdarlara ödenir.
Hayır, devlet katkısı tutarı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.
Katkı payı ödemesi yaptığınız sözleşmenin bağlı bulunduğu emeklilik şirketine başvurabilirsiniz.