Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Gönüllü katılım esasına dayanan sistem devlet tarafından devlet katkısı ile desteklenmektedir.

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir.

En az 10 yıl sistemde bulunmak koşulu ve 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanılır.

Bireysel emeklilik sistemine herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlar da katılabilir.

Sisteme katılım için şirketimizle emeklilik sözleşmesi imzalamak yeterlidir.

BES Temel Kavramlar

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirkettir.

Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişidir.

Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişidir.

Katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkı paylarının ödenmesine, bu katkı paylarının bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı sözleşmedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketidir.

Katılımcının emekliliğe hak kazanabilmek için emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre bireysel emeklilik hesabında değerlendirilmek üzere emeklilik şirketine aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödeyebildiği tutardır.

Katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim giderlerini ve bunlara ilişkin hesaplamaları kapsayan emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır.

Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.

Çalışanları veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları müzakere eden ve planın işletilmesine yardımcı olan işveren, dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu ve sair kuruluştur.

İşveren sıfatıyla, bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre çalışanları ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusudur.